top of page

Acerca de

Blog de viajes

Víza na dlhodobý alebo trvalý pobyt v Kolumbii

Ako sa stať legálnym rezidentom v Kolumbii.

Pred asi desiatimi rokmi mala Kolumbia minimálny počet cudzincov, väčšinou výlučne pre rodinu alebo prácu. V poslednom desaťročí sa však vďaka zrýchlenému rozvoju medzinárodného cestovného ruchu Kolumbia stala krajinou pobytu mnohých cudzincov, ktorí sa nielen zamilujú do jej obyvateľov, ale aj do jej prírodných krás a rozhodnú sa, že je to ideálne miesto, kde stráviť svoj život.

Na usadenie sa v Kolumbii existuje niekoľko typov povolení na pobyt, ktoré uvádzame nižšie, spolu so základnými požiadavkami. Kolumbia v súčasnosti vybavuje tri typy víz - pobyt, migrant a turistické.

 

Turistické vízum - pre väčšinu krajín rozvinutého sveta Kolumbia nevyžaduje turistické vízum. Po príchode do Kolumbie dostanú turisti imigračnú pečiatku a môžu sa pohybovať na území štátu najviac 90 dní. Po uplynutí tohto obdobia môžu turisti predĺžiť svoj pobyt o ďalších 90 dní, ale pozor požiadajte o predĺženie pred uplynutím času stanoveného pri vstupe do krajiny. Žiadosť sa robí virtuálne na tomto odkaze.

POŽIADAVKY: kópia cestovného pasu alebo andskej migračnej karty, na ktorom je vyznačená vstupná pečiatka do krajiny s pečiatkou, letenka na opustenie krajiny alebo na rezervácia (ak nemáte spiatočnú letenku ani rezerváciu, dá sa kúpiť lacná letenka do mesta Cucuta na hranici s Venezuelou a vysvetliť, že krajinu opustíte pozemnou hranicou v Cucute), fotokópia prijatia platby za vydanie predĺženia pobytu.

Ak vykonávate tento postup osobne na CFSM, musíte predložiť všetky dokumenty v origináli.

Do 1 pracovného dňa vám dajú povolenie. Poplatok $103,000.00 (teda cca. EUR 25,-- v roku 2020) kolumbijských pesos sa dá platiť online kreditnou kartou.

 

Migračné vízum - pre cudzincov, ktorí chcú vstúpiť alebo zostať na území Kolumbie s úmyslom usadiť sa a nespĺňajú podmienky pre pobytové vízum typu R. Toto vízum sa môže vzťahovať na ľudí v nasledujúcich podmienkach: manžel / manželka alebo trvalý druh (compañero permanente) kolumbijského štátneho príslušníka; zamestnanie; podnikateľ; vykonávať samostatnú činnosť; investor v oblasti nehnuteľností; dôchodca atd.

POŽIADAVKY: všeobecné požiadavky na tento typ víza sú - platný cestovný pas alebo cestovný doklad v dobrom stave a s voľným miestom na víza; a elektronický formulár žiadosti o vízum, ktorý je možné vyplniť TU

Ostatné podmienky závisia od toho, ako sa budú uplatňovať:

a) manžel / manželka - preložený a apostilovaný sobášny list. Ak sa manželstvo uzavrelo v Kolumbii, postačuje overená kópia sobášneho listu, žiadosť o vízum podpísaný manželom / manželkou

b) trvalý druh - keďže rodinné právo tiež uznáva manželstvo de facto (teda bez sobáša), môžete požiadať o víza pre migrantov s týmto štatútom. Budete potrebovať žiadosť o vízum podpísaný druhom/družkou a kópiu verejnej listiny, súdneho poriadku alebo zmierovacieho konania, v ktorom obaja druhovia pod prísahou vyhlasujú, že žijú spolu najmenej dva roky.

c) zamestnanec - budete potrebovať originál pracovnej zmluvy, motivačný list od zamestnávateľa, bankové výpisy od zamestnávateľa zodpovedajúce šiestim mesiacom pred podaním žiadosti. Ak je zamestnávateľ právnickou osobou, musí preukázať priemerný mesačný príjem vo výške sto (100) súčasných minimálnych miezd (teda na 2020 je to 100x$980.657=$98'065,700= cca. EUR 24'215,--). V prípade fyzickej osoby musíte preukázať priemerný mesačný príjem 10 súčasných minimálnych miezd (teda na 2020 je to 10x$980.657=$9'806,570= cca. EUR 2'420,--).

d) podnikateľ - budete potrebovať sprievodný list s presným uvedením názvu spoločnosti, adresy a daňového identifikačného čísla (NIT) obchodnej spoločnosti založenej alebo do ktorej investuje, osvedčenie o akcionároch podpísané účtovníkom, v ktorom je uvedená výška kapitálu alebo aktív zaregistrovaných a zaplatených za vlastníctvo cudzinca žiadajúceho o vízum, ktorý nesmie byť nižší ako ekvivalent sto (100) súčasných minimálnych miezd (teda na 2020 je to 100x$980.657=$98'065,700 = cca. EUR 24'215,--) v prípade akciovej spoločnosti.

e) vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť - budete potrebovať žiadosť vo forme listu, najmenej tri osvedčenia o praxi v príslušnom odbore alebo povolaní, osobné bankové výpisy šesť (6) mesiacov pred podaním žiadosti. Musíte preukázať priemerný príjem najmenej desiatich (10) súčasných minimálnych miezd (teda na 2020 je to 10x$980.657=$9'806,570 = cca. EUR 2'420,--). V prípade regulovaných povolaní musíte preukázať príslušné povolenie, licenciu alebo dočasné povolenie na vykonávanie príslušného povolania v Kolumbii udelené príslušným orgánom. V prípade vykonávania neregulovaného povolania musí byť profesijný titul riadne potvrdený pred ministerstvom školstva.

f) investor v oblasti nehnuteľností - môže požiadať cudzinci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v Kolumbii za sumu najmenej tristo päťdesiat (350) súčasných minimálnych miezd (teda na 2020 je to 350x$980.657=$343'230,000 = cca. EUR 85'000,--). Budete potrebovať osvedčenie o slobode a tradícii zakúpeného majetku, ktoré dokazuje vlastníctvo a oznámenie ministerstva financií pob. Banco de la República, v ktorom sa zaznamenáva register priamych zahraničných investícií na nákup nehnuteľností na meno cudzinca, ktorý žiada o vízum, vo výške najmenej tristo päťdesiat (350) súčasných minimálnych miezd (teda na 2020 je to 350x$980.657=$343'230,000 = = cca. EUR 85'000,--).

g) dôchodca - je oprávnený podať žiadosť cudzinec, ktorý poberá starobný alebo invalidný dôchodok alebo poberá iný dokázatelný pravidelný príjem. Budete potrebovať osvedčenie, ktoré potvrdzuje mesačnú výplatu dôchodku v prospech cudzinca žiadateľa o vízum vo výške najmenej troch (3) súčasných minimálnych miezd (teda na 2020 je to 3x$980.657=$2'942,000 = cca. EUR 730,--) vydaných príslušným subjektom alebo diplomatickou alebo konzulárnou misiou v krajine, v ktorej cudzinec získal akreditovaný dôchodok; alebo osvedčenie vydané verejným subjektom alebo súkromnou spoločnosťou uznané príslušnou vládou, v ktorom je uvedený príjem platený na meno cudzinca, ktorý žiada o vízum, ktorého výška nesmie byť menšia ako desať (10) súčasných minimálnych miezd (teda na 2020 je to 10x$980.657=$9'806,570 = cca. EUR 2'420,--).

 

Pobytové vízum - o tot vízum môžu požiadať cudzinci, ktorí sú držiteľmi víza typu M (t.j. migračné)minimálne dva (2) roky ako manžel/manželka alebo stály partner kolumbijského štátneho príslušníka, alebo hlavný držiteľ víza typu M minimálne uplynulých päť (5) rokov ako zamestnanec, podnikateľ, samostatne zárobkovo činný, priamy zahraničný investor, dôchodca alebo prenajímateľ atd. Vízum typu „R“ je platné na dobu neurčitú.

bottom of page